Profielschets

Wie zijn wij?
De hervormde gemeente Nijeveen is een kleine en warme gemeenschap die open staat voor vernieuwing. De gemeente hecht veel waarde aan haar eigenheid, staat open voor en geeft ruimte aan experimenten. Initiatieven vanuit de gemeente worden door de kerkenraad veelal ondersteund. De besluitvormingsprocedures zijn kort.

Het dorp en de kerk in Nijeveen
Nijeveen is een plattelandsdorp in Zuidwest-Drenthe. De hervormde gemeente Nijeveen houdt haar diensten in een zgn. Schuurkerk, een monumentaal kerkgebouw uit 1470, met daarin een historisch orgel. Naast de kerk is het monumentale Jeugdgebouw. Beide gebouwen zijn gerestaureerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Achter de kerk bevindt zich de begraafplaats. Oorspronkelijk is Nijeveen een lintdorp, maar door verschillende nieuwbouwwijken is er een kern ontstaan. Op 1 januari 1998 is de gemeente Nijeveen samengegaan met de gemeente Meppel. Door de verschillende nieuwbouwwijkjes is het inwonertal van Nijeveen de laatste jaren gegroeid. De afstand tot Meppel bedraagt ca. 4 km.

Enkele kerngegevens
De hervormde gemeente Nijeveen heeft thans 229 belijdende leden, 272 doopleden en 41 geboorteleden. Naar leeftijd verdeeld; 18,45 % in de leeftijd 0-20 jaar; 58,67 % in de leeftijdgroep 20 – 65 jaar en 22,88 % in de leeftijdgroep van 65 jaar en ouder.De hervormde gemeente Nijeveen heeft twee dienstwoningen in eigendom. Eén voor de koster en één voor de predikant. De woning van de koster staat naast de kerk. De woning van de predikant staat in de kern van het dorp. De woning beschikt over een aparte studeer- cq. werkkamer op de begane grond die van buitenaf bereikbaar is. De financiële positie van de hervormde gemeente Nijeveen is voldoende. Het lukt om de begroting sluitend te krijgen. De inkomsten en uitgaven zullen echter de komende jaren kritisch tegen het licht moeten worden gehouden.

De eredienst
Er is iedere zondag om 10.00 uur een kerkdienst. In de zomerperiode wordt samengewerkt met de gereformeerde kerk in een zomerrooster. Bij toerbeurt is in één van de twee kerken een ochtend- dienst. De kerkdiensten worden op een cassetterecorder opgenomen. Deze wordt door een vrijwilliger bij bejaarden en zieken gebracht. Voorts is een aantal gemeenteleden, waaronder de bewoners van het woonzorgcentrum ’t Kerspel, aangesloten op de kerktelefoon. Eénmaal per maand is er in Het Kerspel een luisterdienst. Hier wordt door de drie Nijeveense kerken bij toerbeurt aan deelgenomen. In het bijzijn van een ouderling en diaken wordt met een aantal bewoners naar de kerkdienst geluisterd. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken. Viermaal per jaar wordt het ‘open’ avondmaal op wisselende wijze gevierd. De avondmaalsdiensten worden in ’t Kerspel meegevierd. Hierbij zijn een diaken en ouderling aanwezig.

Jeugd en Jongerenwerk
Bij de catechese wordt samengewerkt met de hervormde gemeente van Kolderveen-Dinxterveen en de gereformeerde kerk. De predikant werkt hierin actief mee. Hij speelt ook een actieve en ondersteunende rol bij kringenwerk. De zondagsschool wordt gehouden in het jeugdgebouw naast de kerk. De zondagsschool is aangesloten bij de Nederlandse zondagsschoolvereniging.

In samenwerking met Kolderveen‑Dinxterveen is er een jeugdclub (YMCA) welke eenmaal per 14 dagen bijeenkomt. Er zijn 3 leeftijdsgroepen; de jongeren van 9 tot 12 jarigen, 12 tot 16 en 16 plus. In totaal zijn er circa zeventig jongeren die deze bijeenkomsten bezoeken. De avonden worden geleid door vrijwilligers van uit de beide kerken maar ook de jongeren zelf worden uitgenodigd om mee te helpen.
Voor jongeren boven de 12 jaar is er een jeugdkerk, waarin wordt samengewerkt met de twee andere gemeenten: de Gereformeerde kerk en de Hervormde Kerk van het buurtschap Kolderveen. De jeugdkerk wordt gehouden in de gemeenschapsruimte van de christelijke basisschool De Wel.
Eén maal per maand is er een jeugdkerk die door circa zestig jongeren wordt bezocht. Daarnaast organiseert de jeugdkerk nog andere activiteiten zoals de kloosterweekenden. Er is een enthousiaste groep vrijwilligers die daaraan leiding geeft. De predikant is hierbij ondersteunend.

Ouderenpastoraat
Nijeveen kent tachtig mensen van tachtig jaar en ouder. Het merendeel van deze ouderen leeft en woont zelfstandig. Er is een klein woonzorgcentrum, “het Kerspel”, en daarnaast zijn er senioren woningen. De bewoners van het verzorgingshuis worden twee maal per jaar bezocht door contactpersonen. De overige senioren krijgen minimaal éénmaal per jaar een bezoek van de wijkouderling. Bij acute en/of chronische ziekte worden deze bezoeken, indien gewenst, frequenter.Twee of drie keer per jaar wordt er een ouderenmiddag georganiseerd. Er is voor deze middag altijd een programma, maar centraal staat de ontmoeting met elkaar.

De kerkenraad
De kerkenraad vergadert éénmaal per maand. Daarnaast vergaderen de geledingen afzonderlijk en brengen verslag uit in de kerkenraadsvergadering. In de kerkenraad zitten zowel mannen als vrouwen. Er zijn vier diakenen, vier ouderlingkerkvoogden één ouderlingscriba, één jeugdouderling en vier wijkouderlingen. De gemeente is verdeeld in 4 wijken met in iedere wijk een wijkouderling. Iedere wijk heeft een aantal contactpersonen, die berichten doorgeven van ziekte of andere zaken betreffende hun wijk. Zij assisteren bij de groothuisbezoeken en verlenen hun diensten als er iets van de kerk moet worden rondgebracht of moet worden opgehaald.

SOW
Naast de hervormde gemeente Nijeveen kent het dorp nog twee andere protestantse kerken, te weten de gereformeerde kerk in Nijeveen en de hervormde gemeente in het buurtschap Kolderveen. Er is sprake van drie zelfstandig functionerende gemeentes, elk met een eigen predikant en kerkenraad. Daarnaast is er een SOW-kerkenraad en een SOW-moderamen.

De drie kerken werken op verschillende terreinen samen. Zo is het jeugdwerk en het aanbod van het kringwerk gezamenlijk. Daarnaast worden de groothuisbezoeken gezamenlijk gehouden. Er zijn meerdere gezamenlijke vieringen per jaar, zoals het startweekend, de kerstnachtviering, hemelvaartsdag, bid- en dankdag, vespers, een driekleurendienst. Het kerkblad “Drieluik” is een uitgave van de drie kerken in Nijeveen.

Bijzondere activiteiten
In het monumentale jeugdgebouw naast de kerk vinden diverse activiteiten plaats. Iedere zondag wordt na afloop van de dienst koffie gedronken. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar is er na afloop van de dienst een nieuwjaarsbijeenkomst. Na de koffie wordt onder het genot van een glaasje en een hapje een toast uitgebracht op het nieuwe jaar. Gemeenteleden hebben de mogelijkheid om tegen een redelijke prijs het jeugdgebouw te huren voor het houden van bijv. een huwelijks- of familiefeest.